Боловсруулж байгаа хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2022 оны 1-р сарын 04 өдөр
Ulaanbaatar city
ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Онцгой албан татварын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд, доор дурдсан агуулгатай 4.1.5 дахь хэсэг нэмсүгэй:
“4.1.5. Чихрийн агууламж орсон хийжүүлсэн болон хийжүүлээгүй амтат ус, ундаа”
2 дугаар зүйл. Онцгой албан татварын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 5.1 дэх хэсэг нэмсүгэй:
“5.1. Энэ хуулийн 4.1-д заасан бараанд онцгой албан татвар ногдуулахдаа дараах биет нэгжийг үндэслэл болгоно:”
Д/д Онцгой албан татвар ногдуулах барааны нэр, төрөл Онцгой албан татвар ногдуулах биет нэгж
6 Чихрийн агууламж орсон амтат ус, ундаа
3 дугаар зүйл. Онцгой албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 6.1 дэх хэсэг нэмсүгэй:
“6.1.Энэ хуулийн 4.1.1-т заасан Чихрийн агууламж орсон амтат ус, ундаанд тогтоосон биет нэгжид дараах хэмжээгээр онцгой албан татвар ногдуулна:”

 

Д

Онцгой албан татвар ногдуулах барааны нэр, төрөл

Биет нэгж

Ноогдуулах онцгой албан татварын хэмжээ

 

 

100мл-т агуулагдах чихэр     0-5гр

2022онд

2023онд

2024онд

10

Чихрийн агууламж орсон амтат  ус, ундаа

 

1 л

0

0

0

1 л

100мл-т агуулагдах чихэр 5гр-с дээш

500 төгрөг

525 төгрөг

550 төгрөг

4 дүгээр зүйл. Энэ хуулийг ...оны ... дугаар сарын ....-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал

Төслийн хэрэглэгчид

С. ОДОНТУЯА

Б. БАЯРСАЙХАН

Initiator of the draft law
С. ОДОНТУЯА

Ц. ДАВААСҮРЭН

Initiator of the draft law
С. ОДОНТУЯА

Т. ДОРЖХАНД

Initiator of the draft law
С. ОДОНТУЯА

Б. ЖАРГАЛМАА

Initiator of the draft law
С. ОДОНТУЯА

М. ОЮУНЧИМЭГ

Initiator of the draft law
С. ОДОНТУЯА

Д. ӨНӨРБОЛОР

Initiator of the draft law
С. ОДОНТУЯА

Б. ПҮРЭВДОРЖ

Initiator of the draft law
С. ОДОНТУЯА

Д. САРАНГЭРЭЛ

Initiator of the draft law
С. ОДОНТУЯА

Б. САРАНЧИМЭГ

Initiator of the draft law
С. ОДОНТУЯА

С. ОДОНТУЯА

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх