Боловсруулж байгаа хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2022 оны 1-р сарын 04 өдөр
Улаанбаатар хот
ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Онцгой албан татварын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд, доор дурдсан агуулгатай 4.1.5 дахь хэсэг нэмсүгэй:
“4.1.5. Чихрийн агууламж орсон хийжүүлсэн болон хийжүүлээгүй амтат ус, ундаа”
2 дугаар зүйл. Онцгой албан татварын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 5.1 дэх хэсэг нэмсүгэй:
“5.1. Энэ хуулийн 4.1-д заасан бараанд онцгой албан татвар ногдуулахдаа дараах биет нэгжийг үндэслэл болгоно:”
Д/д Онцгой албан татвар ногдуулах барааны нэр, төрөл Онцгой албан татвар ногдуулах биет нэгж
6 Чихрийн агууламж орсон амтат ус, ундаа
3 дугаар зүйл. Онцгой албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 6.1 дэх хэсэг нэмсүгэй:
“6.1.Энэ хуулийн 4.1.1-т заасан Чихрийн агууламж орсон амтат ус, ундаанд тогтоосон биет нэгжид дараах хэмжээгээр онцгой албан татвар ногдуулна:”

 

Д

Онцгой албан татвар ногдуулах барааны нэр, төрөл

Биет нэгж

Ноогдуулах онцгой албан татварын хэмжээ

 

 

100мл-т агуулагдах чихэр     0-5гр

2022онд

2023онд

2024онд

10

Чихрийн агууламж орсон амтат  ус, ундаа

 

1 л

0

0

0

1 л

100мл-т агуулагдах чихэр 5гр-с дээш

500 төгрөг

525 төгрөг

550 төгрөг

4 дүгээр зүйл. Энэ хуулийг ...оны ... дугаар сарын ....-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Төслийн файлууд

1. Үзэл баримтлал

Төсөл боловсруулагчид

С. ОДОНТУЯА

С. ОДОНТУЯА

Хуулийн төсөл санаачлагч
С. ОДОНТУЯА

Б. БАЯРСАЙХАН

Expert
С. ОДОНТУЯА

Ц. ДАВААСҮРЭН

Expert
С. ОДОНТУЯА

Т. ДОРЖХАНД

Expert
С. ОДОНТУЯА

Б. ЖАРГАЛМАА

Expert
С. ОДОНТУЯА

М. ОЮУНЧИМЭГ

Expert
С. ОДОНТУЯА

Д. ӨНӨРБОЛОР

Expert
С. ОДОНТУЯА

Б. ПҮРЭВДОРЖ

Expert
С. ОДОНТУЯА

Д. САРАНГЭРЭЛ

Expert
С. ОДОНТУЯА

Б. САРАНЧИМЭГ

Expert

Санал үлдээх

Та нэвтэрсэнээр санал үлдээх боломжтой. Нэвтрэх