Боловсруулж байгаа хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2021 оны 3-р сарын 31 өдөр
Улаанбаатар хот
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Төрийн албаны тухай хуульд доор дурдсан агуулгатай дараах зүйл нэмсүгэй:
“221 дүгээр зүйл. Төрийн улс төрийн албан тушаалд тавих нийтлэг шаардлага
221 .1. Төрийн улс төрийн албан тушаалд энэ хуулийн 22.1.1, 22.1.2, 22.1.3, 22.1.4, 22.1.5-д зааснаас гадна дараах нийтлэг шаардлагыг тавина:
221 .1.1. эрх бүхий байгууллагын тогтоосноор ёс зүйн ноцтой зөрчил гаргаж байгаагүй байх;
221 .1.2. элдэв гаж зуршилгүй, зан төлөвийн доголдолгүй байх.
221 .2. Энэ хуулийн 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4, 11.2-т заасан улс төрийн албан тушаалд энэ хуулийн 221.1, 231.1-д заасан шаардлага хамаарахгүй.
“231 дүгээр зүйл. Төрийн улс төрийн албан тушаалд тавих тусгай шаардлага
231. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7-д заасан улс төрийн албан тушаалд дараах тусгай шаардлагыг хангасан иргэнийг томилно:
231.1. тухайн албан тушаалын чиглэлээр 6-аас доошгүй жил ажилласан байх;
231.2. ур чадварын хувьд тухайн салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийнх байх;
231.3. төрийн удирдах албан тушаалд 4-өөс доошгүй жил ажилласан байх;
231.4. мэргэжлийн ёс зүйгээ ухамсарласан, шударга ёсыг эрхэмлэдэг, хүний эрхийг дээдэлдэг, бусдын нөлөөнд автахгүй, бие даасан шийдвэр гаргах, хариуцлага хүлээх чадвартай байх.
231.2. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 11.1.9-д заасан улс төрийн албан тушаалд дараах тусгай шаардлагыг хангасан иргэнийг томилно:
231.2.1. тухайн орон нутагтаа байнга оршин суудаг байх;
231.2.2. төрийн албанд 4-өөс доошгүй жил ажилласан байх;
231.2.3. мэргэжлийн ёс зүйгээ ухамсарласан, шударга ёсыг эрхэмлэдэг, хүний эрхийг дээдэлдэг, бусдын нөлөөнд автахгүй, бие даасан шийдвэр гаргах, хариуцлага хүлээх чадвартай байх.”
2 дугаар зүйл. Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсгийн “улс төрийн болон” гэснийг хассугай.
3 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2021 оны … дугаар сарын ...-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Төслийн файлууд

1. Үзэл баримтлал
2. Танилцуулга
3. Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл
4. Дагалдах хууль, тогтоолын төсөл

Төслийн хэрэглэгчид

Г. ТЭМҮҮЛЭН

Г. ТЭМҮҮЛЭН

Хуулийн төсөл санаачлагч

Санал үлдээх

Та нэвтэрсэнээр санал үлдээх боломжтой. Нэвтрэх