Боловсруулж байгаа хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2022 оны 1-р сарын 04 өдөр
Улаанбаатар хот
ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Онцгой албан татварын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд, доор дурдсан агуулгатай 4.1.5 дахь хэсэг нэмсүгэй:
“4.1.5. Чихрийн агууламж орсон хийжүүлсэн болон хийжүүлээгүй амтат ус, ундаа”
2 дугаар зүйл. Онцгой албан татварын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 5.1 дэх хэсэг нэмсүгэй:
“5.1. Энэ хуулийн 4.1-д заасан бараанд онцгой албан татвар ногдуулахдаа дараах биет нэгжийг үндэслэл болгоно:”
Д/д Онцгой албан татвар ногдуулах барааны нэр, төрөл Онцгой албан татвар ногдуулах биет нэгж
6 Чихрийн агууламж орсон амтат ус, ундаа
3 дугаар зүйл. Онцгой албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 6.1 дэх хэсэг нэмсүгэй:
“6.1.Энэ хуулийн 4.1.1-т заасан Чихрийн агууламж орсон амтат ус, ундаанд тогтоосон биет нэгжид дараах хэмжээгээр онцгой албан татвар ногдуулна:”

 

Д

Онцгой албан татвар ногдуулах барааны нэр, төрөл

Биет нэгж

Ноогдуулах онцгой албан татварын хэмжээ

 

 

100мл-т агуулагдах чихэр     0-5гр

2022онд

2023онд

2024онд

10

Чихрийн агууламж орсон амтат  ус, ундаа

 

1 л

0

0

0

1 л

100мл-т агуулагдах чихэр 5гр-с дээш

500 төгрөг

525 төгрөг

550 төгрөг

4 дүгээр зүйл. Энэ хуулийг ...оны ... дугаар сарын ....-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал

Төсөл боловсруулагчид

С. ОДОНТУЯА

Б. БАЯРСАЙХАН

Хуулийн төсөл санаачлагч
С. ОДОНТУЯА

Ц. ДАВААСҮРЭН

Хуулийн төсөл санаачлагч
С. ОДОНТУЯА

Т. ДОРЖХАНД

Хуулийн төсөл санаачлагч
С. ОДОНТУЯА

Б. ЖАРГАЛМАА

Хуулийн төсөл санаачлагч
С. ОДОНТУЯА

М. ОЮУНЧИМЭГ

Хуулийн төсөл санаачлагч
С. ОДОНТУЯА

Д. ӨНӨРБОЛОР

Хуулийн төсөл санаачлагч
С. ОДОНТУЯА

Б. ПҮРЭВДОРЖ

Хуулийн төсөл санаачлагч
С. ОДОНТУЯА

Д. САРАНГЭРЭЛ

Хуулийн төсөл санаачлагч
С. ОДОНТУЯА

Б. САРАНЧИМЭГ

Хуулийн төсөл санаачлагч

Санал үлдээх

Та нэвтэрсэнээр санал үлдээх боломжтой. Нэвтрэх