Боловсруулж байгаа хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2021 оны 5-р сарын 18 өдөр
Улаанбаатар хот
Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль /2013.10.03/-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах болон түүнтэй холбоотойгоор дагалдан гарах хууль тогтоомжийн төслийг боловсруулахад иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллага, олон нийтийн саналыг хүлээн авч байна.

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Зардлын тооцооны судалгаа

Төсөл боловсруулагчид

Санал үлдээх

Та нэвтэрсэнээр санал үлдээх боломжтой. Нэвтрэх