Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2021 оны 6-р сарын 20 өдөр
Ulaanbaatar city
Онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

1 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ
ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 5 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 5.1 ДЭХ ХЭСЭГТ ДОР ДУРДСАН АГУУЛГАТАЙ 6, 7 ДАХЬ ЗААЛТ НЭМСҮГЭЙ:

6

Халаадаг тамхи

       100 ширхэг

7

Электрон тамхи болон электрон тамхи цэнэглэх шингэн

       10 миллиграмм


2 ДУГААР ЗҮЙЛ.
ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 6 ДУГААР ЗҮЙЛД ДОР ДУРДСАН АГУУЛГАТАЙ 6.2 ДАХЬ ХЭСЭГ НЭМСҮГЭЙ:
1/6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэг:
“6.2.Энэ хуулийн 4.1.2-т заасан барааны тогтоосон биет нэгжид дараах хэмжээгээр онцгой албан татвар ногдуулна:

Д/Д

ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАР НОГДУУЛАХ БАРААНЫ НЭР, ТӨРӨЛ

БИЕТ

НЭГЖ

НОГДУУЛАХ ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ /ТӨГРӨГӨӨР/

2021

2022

2023

2024

1

ЯНЖУУР БОЛОН ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ БУСАД ТАМХИ

100 ШИРХЭГ

 

4600

 

5020

 

5440

 

5860

 

2

ДҮНСЭН БОЛОН ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ЗАДГАЙ ТАМХИ

1 КИЛОГРАММ

3400

3670

3940

4210

3

ХАЛААДАГ ТАМХИ

100 ШИРХЭГ

3180

4

ЭЛЕКТРОН ТАМХИ БОЛОН ЭЛЕКТРОН ТАМХИ ЦЭНЭГЛЭХ ШИНГЭН

10 МИЛЛИГРАММ

1000


3 ДУГААР ЗҮЙЛ
ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 6 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 6.1 ДЭХ ХЭСГИЙН “4.1.1, 4.1.2-Т” ГЭСНИЙГ “4.1.1-Д” ГЭЖ, МӨН ЗҮЙЛИЙН 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 ДАХЬ ХЭСГИЙН ДУГААРЫГ “6.3, 6.4, 6.5, 6.6” ГЭЖ, МӨН ЗҮЙЛИЙН 6.7 ДАХЬ ХЭСГИЙН “6.2-Т” ГЭСНИЙГ “6.3-Т” ГЭЖ, 8 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 8.9 ДЭХ ХЭСГИЙН “6.4, 6.5-Д” ГЭСНИЙГ “6.5, 6.6-Д” ГЭЖ, 9 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙН 9.2 ДАХЬ ХЭСГИЙН “6.4, 6.5,” ГЭСНИЙГ “6.5, 6.6,” ГЭЖ ТУС ТУС ӨӨРЧИЛСҮГЭЙ.

4 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.
ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 6 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 6.1 ДЭХ ХЭСГИЙН 6, 7 ДАХЬ ЗААЛТЫГ ТУС ТУС ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦСУГАЙ.

5 ДУГААР ЗҮЙЛ.
ЭНЭ ХУУЛИЙГ .... ОНЫ ... ДУГААР САРЫН ....-НЫ ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨНӨ.
ГАРЫН ҮСЭГ

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төсөл
2. Өргөн мэдүүлэх -Төслийн документ файл /DOC, DOCX/
3. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал
4. Өргөн мэдүүлэх -Тухайн харилцааг зохицуулж байгаа хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ
5. Өргөн мэдүүлэх -Зардлын тооцооны судалгаа
6. Өргөн мэдүүлэх -Өргөн мэдүүлсэн төслийн цахим эх хувь

Төслийн хэрэглэгчид

Г. Нарантуяа

Х. ГАНХУЯГ

Initiator of the draft law
Г. Нарантуяа

П. АНУЖИН

Initiator of the draft law
Г. Нарантуяа

Б. ЖАРГАЛМАА

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх