Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2023 оны 6-р сарын 28 өдөр
Ulaanbaatar city
ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2023 оны ... дугаар сарын ...-ны өдөр Улаанбаатар хот
ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 10 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 10.1 ДЭХ ХЭСГИЙН “В ХЭВ ШИНЖИЙН ХЕМОФИЛЮС ИНФЛЮЕНЗА НЯНГИЙН ХАЛДВАР” ГЭСНИЙ ДАРАА “А ВИРУСТ ГЕПАТИТ, ПНЕВМОКОКК, ХҮНИЙ ПАПИЛЛОМА ВИРУСИЙН ХАЛДВАР” ГЭЖ НЭМСҮГЭЙ.
ГАРЫН ҮСЭГ

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал
2. Өргөн мэдүүлэх -Танилцуулга
3. Өргөн мэдүүлэх -Тухайн харилцааг зохицуулж байгаа хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ
4. Өргөн мэдүүлэх -Зардлын тооцооны судалгаа
5. Өргөн мэдүүлэх -Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн

Төслийн хэрэглэгчид

 . Монгол Улсын Засгийн газар

. Монгол Улсын Засгийн газар

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх