Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2024 оны 5-р сарын 02 өдөр
Ulaanbaatar city
"Татварын суурийг багасгах, ашиг шилжүүлэх явдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор татварын гэрээтэй холбоотой арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай олон талт конвенц"-ыг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл
1 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.“ТАТВАРЫН СУУРИЙГ БАГАСГАХ, АШИГ ШИЛЖҮҮЛЭХ ЯВДЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗОРИЛГООР ТАТВАРЫН ГЭРЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ ОЛОН ТАЛТ КОНВЕНЦ”-ЫГ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ӨРГӨН МЭДҮҮЛСНЭЭР СОЁРХОН БАТАЛСУГАЙ.
2 ДУГААР ЗҮЙЛ.ЭНЭ КОНВЕНЦОД НЭГДЭН ОРСОНТОЙ ХОЛБОГДУУЛАН ДАРААХ ТАЙЛБАРЫГ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ХӨГЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГАД МЭДЭГДСҮГЭЙ:
1. КОНВЕНЦЫН 3 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 5 ДАХЬ ХЭСГИЙН А)-Д ЗААСНЫГ ҮНДЭСЛЭН МОНГОЛ УЛС ӨӨРИЙН ХАМРАГДАХ ТАТВАРЫН ГЭРЭЭНҮҮДЭД 3 ДУГААР ЗҮЙЛИЙГ БҮХЭЛД НЬ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙХ;
2. КОНВЕНЦЫН 5 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 8 ДАХЬ ХЭСЭГТ ЗААСНЫГ ҮНДЭСЛЭН МОНГОЛ УЛС ӨӨРИЙН ХАМРАГДАХ ТАТВАРЫН ГЭРЭЭНҮҮДЭД 5 ДУГААР ЗҮЙЛИЙГ БҮХЭЛД НЬ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙХ;
3. КОНВЕНЦЫН 6 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 6 ДАХЬ ХЭСЭГТ ЗААСНЫГ ҮНДЭСЛЭН МОНГОЛ УЛС 6 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 3 ДАХЬ ХЭСЭГТ ЗААСАН "ТАТВАРЫН АСУУДЛААРХ ТАЛУУДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ БОЛОН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАРИЛЦААГ ЦААШИД ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ХӨГЖҮҮЛЭХИЙГ ЗОРЬЖ," ГЭСНИЙГ ӨӨРИЙН ХАМРАГДАХ ТАТВАРЫН ГЭРЭЭНҮҮДЭД ХЭРЭГЛЭХЭЭР СОНГОХ;
4. КОНВЕНЦЫН 7 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 17 ДАХЬ ХЭСГИЙН B), D)-Д ЗААСНЫГ ҮНДЭСЛЭН МОНГОЛ УЛС 7 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 4 ДЭХ ХЭСЭГТ ЗААСНЫГ ӨӨРИЙН ХАМРАГДАХ ТАТВАРЫН ГЭРЭЭНҮҮДЭД ХЭРЭГЛЭХЭЭР СОНГОХ;
5. КОНВЕНЦЫН 9 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙН 8 ДАХЬ ХЭСЭГТ ЗААСНЫГ ҮНДЭСЛЭН МОНГОЛ УЛС 9 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙН 4 ДЭХ ХЭСЭГТ ЗААСНЫГ ӨӨРИЙН ХАМРАГДАХ ТАТВАРЫН ГЭРЭЭНҮҮДЭД ХЭРЭГЛЭХЭЭР СОНГОХ;
6. КОНВЕНЦЫН 13 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 7 ДАХЬ ХЭСЭГТ ЗААСНЫГ ҮНДЭСЛЭН МОНГОЛ УЛС 13 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 1 ДЭХ ХЭСГИЙН ХУВИЛБАР А-Д ЗААСНЫГ ӨӨРИЙН ХАМРАГДАХ ТАТВАРЫН ГЭРЭЭНҮҮДЭД ХЭРЭГЛЭХЭЭР СОНГОХ;
7. КОНВЕНЦЫН 17 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 3 ДАХЬ ХЭСГИЙН А)-Д ЗААСНЫГ ҮНДЭСЛЭН МОНГОЛ УЛС 17 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 2-Т ЗААСНЫГ АГУУЛСАН ХАМРАГДАХ ТАТВАРЫН ГЭРЭЭНҮҮДЭД 17 ДУГААР ЗҮЙЛИЙГ БҮХЭЛД НЬ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙХ.
8. КОНВЕНЦЫН 18 ДУГААР ЗҮЙЛД ЗААСНЫГ ҮНДЭСЛЭН МОНГОЛ УЛС 6 ДУГААР БҮЛГИЙГ БҮХЭЛД НЬ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙХ.
ГАРЫН ҮСЭГ

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төсөл
2. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал
3. Өргөн мэдүүлэх -Танилцуулга
4. Өргөн мэдүүлэх -Хууль санаачлагчийн албан бичиг
5. Өргөн мэдүүлэх -Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн
6. Өргөн мэдүүлэх -Өргөн мэдүүлсэн төслийн цахим эх хувь
8. Хэлэлцэх эсэх -Холбогдох Байнгын, дэд, түр хорооны санал, дүгнэлт
9. Эцэслэн батлах -Эцэслэн батлуулах төслийн хувилбар

Төслийн хэрэглэгчид

 . Монгол Улсын Засгийн газар

. Монгол Улсын Засгийн газар

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх