Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2022 оны 4-р сарын 29 өдөр
Улаанбаатар хот
МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2024-2025 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2024-2025 оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтийг доор дурдсанаар баталсугай:

Д/д

Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт

Төсвийн хүрээний мэдэгдэл

Төсвийн төсөөлөл

2023 он

2024 он

2025 он

1

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/

5.0

5.1

6.1

2

Хэрэглээний үнийн өсөлтийн түвшин

8.0

6.0

6.0

3

Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ /тэрбум төгрөг/

17,312.2

18,511.9

20,496.7

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

32.7

33.1

32.8

4

Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/

19,219.1

20,077.8

21,744.8

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

36.3

35.9

34.8

5

Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хэмжээ /тэрбум төгрөг/

1,305.6

858.8

1,666.9

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

2.5

1.5

2.7

6

Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл /тэрбум төгрөг/

-1,906.8

-1,565.9

-1,248.1

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

-3.6

-2.8

-2.0

7

Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ /тэрбум төгрөг/

4,484.4

5,019.5

5,436.2

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

8.5

9.0

8.7

8

Засгийн газрын өрийн нийт хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнээр /тэрбум төгрөг/

34,428.4

33,556.0

37,443.0

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

65.0

60.0

60.0

9

Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/

604.8

569.6

590.0

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

1.1

1.0

0.9

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төсөл
2. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал
3. Өргөн мэдүүлэх -Танилцуулга
4. Өргөн мэдүүлэх -Зардлын тооцооны судалгаа
5. Өргөн мэдүүлэх -Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн

Төсөл боловсруулагчид

Санал үлдээх

Та нэвтэрсэнээр санал үлдээх боломжтой. Нэвтрэх