Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2023 оны 4-р сарын 30 өдөр
Ulaanbaatar city
Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2025-2026 оны төсвийн төсөөллийн тухай

1 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ
МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2025-2026 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ДООР ДУРДСАНААР БАТАЛСУГАЙ:

Д/д

Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт

Төсвийн хүрээний мэдэгдэл

Төсвийн төсөөлөл

2024 он

2025 он

2026 он

1

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/

6.5

6.5

5.4

2

Хэрэглээний үнийн өсөлтийн түвшин

8.0

6.0

6.0

3

Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ /тэрбум төгрөг/

21,163.2

22,472.0

24,089.6

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

32.3

30.9

30.4

4

Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/

22,996.1

23,928.8

25,676.6

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

35.1

32.9

32.4

5

Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хэмжээ /тэрбум төгрөг/

2,520.8

932.7

1,747.8

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

3.9

1.3

2.2

6

Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл /тэрбум төгрөг/

-1,832.9

-1,456.8

-1,587.0

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

-2.8

-2.0

-2.0

7

Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ /тэрбум төгрөг/

5,850.4

6,145.6

6,406.0

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

8.9

8.4

8.1

8

Засгийн газрын өрийн нийт хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнээр /тэрбум төгрөг/

39,276.0

43,704.0

47,610.0

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

60.0

60.0

60.0

9

Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/

2,153.8

2,241.6

2,305.9

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

3.3

3.1

2.9

ГАРЫН ҮСЭГ

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төсөл
2. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал
3. Өргөн мэдүүлэх -Танилцуулга
4. Өргөн мэдүүлэх -Өргөн мэдүүлсэн төслийн цахим эх хувь
5. Хэлэлцэх эсэх -Холбогдох Байнгын, дэд, түр хорооны санал, дүгнэлт
6. Анхны хэлэлцүүлэг -Ажлын хэсгийн бэлтгэсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол
7. Анхны хэлэлцүүлэг -Холбогдох Байнгын, дэд, түр хорооны санал, дүгнэлт
8. Эцсийн хэлэлцүүлэг -Холбогдох Байнгын, дэд, түр хорооноос бэлтгэсэн талаарх танилцуулга
9. Эцсийн хэлэлцүүлэг -Төслийн эцсийн хувилбар

Төслийн хэрэглэгчид

 . Монгол Улсын Засгийн газар

. Монгол Улсын Засгийн газар

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх