Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2023 оны 6-р сарын 27 өдөр
Ulaanbaatar city
Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

1 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ
ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 7 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 7.9 ДЭХ ХЭСГИЙГ ДОР ДУРДСАНААР ӨӨРЧЛӨН НАЙРУУЛСУГАЙ.
"7.9.. Энэ хуулийн 7.7 дахь хэсэг төрийн болон орон нутгийн өмчийн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлэг, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн төсвийн захирагчид хамаарахгүй."

2 ДУГААР ЗҮЙЛ
ЭНЭ ХУУЛИЙГ 2023 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 01--НИЙ ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨНӨ.
ГАРЫН ҮСЭГ

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал
2. Өргөн мэдүүлэх -Танилцуулга
3. Өргөн мэдүүлэх -Хууль санаачлагчийн албан бичиг
4. Өргөн мэдүүлэх -Өргөн мэдүүлсэн төслийн цахим эх хувь

Төслийн хэрэглэгчид

 . Монгол Улсын Засгийн газар

. Монгол Улсын Засгийн газар

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх