Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2024 оны 1-р сарын 10 өдөр
Ulaanbaatar city
Өрийн удирдлагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл

1 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ
ӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 281 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 281.1 ДЭХ ХЭСГИЙН “ДОТООДЫН ЗАХ ЗЭЭЛД ҮНЭТ ЦААС ГАРГАЖ БОЛНО.” ГЭСНИЙ ДАРАА “НИЙСЛЭЛ НЬ ГАДААД ҮНЭТ ЦААСЫГ НИЙСЛЭЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУССАН, ЗАСГИЙН ГАЗРААС ЗӨВШӨӨРСӨН ТОМООХОН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, ӨМНӨ ГАРГАСАН ҮНЭТ ЦААСАА ДАХИН САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЗОРИУЛАЛТААР ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ӨРИЙН БАТАЛГААТАЙГААР ГАРГАЖ БОЛНО.” ГЭЖ НЭМСҮГЭЙ.

2 ДУГААР ЗҮЙЛ
ӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 4 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙН 4.1.24 ДЭХ ЗААЛТЫН “ДОТООДЫН ЗАХ ЗЭЭЛД” ГЭСНИЙГ ХАССУГАЙ.
ГАРЫН ҮСЭГ

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Төслийн документ файл /DOC, DOCX/
2. Өргөн мэдүүлэх -Хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төсөл
3. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал
4. Өргөн мэдүүлэх -Танилцуулга
5. Өргөн мэдүүлэх -Хууль санаачлагчийн албан бичиг
6. Өргөн мэдүүлэх -Өргөн мэдүүлсэн төслийн цахим эх хувь
7. Хэлэлцэх эсэх -Холбогдох Байнгын, дэд, түр хорооны санал, дүгнэлт
8. Анхны хэлэлцүүлэг -Холбогдох Байнгын, дэд, түр хорооны санал, дүгнэлт
9. Эцсийн хэлэлцүүлэг -Холбогдох Байнгын, дэд, түр хорооноос бэлтгэсэн талаарх танилцуулга

Төслийн хэрэглэгчид

 . Монгол Улсын Засгийн газар

. Монгол Улсын Засгийн газар

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх