Боловсруулж байгаа хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2022 оны 10-р сарын 20 өдөр
Ulaanbaatar city
ОРГАНИК БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ //Шинэчилсэн найруулга//

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
1.1. Энэ хуулийн зорилт нь органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, боловсруулах, баталгаажуулах, бүртгэх, органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг хэрэглэх, сурталчлах, худалдаалах, органик үйлдвэрлэл эрхлэгчид дэмжлэг үзүүлэх, урамшуулал олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
2 дугаар зүйл. Органик бүтээгдэхүүний тухай хууль тогтоомж
2.1. Органик бүтээгдэхүүний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хүнсний тухай хууль, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль, Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль, Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль, Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Ургамал хамгааллын тухай хууль, Тариалангийн тухай хууль, Байгалийн ургамлын тухай хууль, Ойн тухай хууль, Зар сурталчилгааны тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.
2.2. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.
3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ
3.1. Энэ хууль нь хөдөө аж ахуйн болон байгалийн гаралтай хүнсний болон хүнсний бус органик түүхий эд, бүтээгдэхүүн, амьд мал амьтан, тэжээл, бордоо, таримлын үр, суулгац, өсгөврийг үйлдвэрлэх, бэлтгэх, боловсруулах, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх, тээвэрлэх, хадгалах, шошголох, худалдаалах, экспортлох, импортлох үйл ажиллагаанд хамаарна.
3.2. Ан амьтны гаралтай түүхий эдээр органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ажиллагааг энэ хуулиар зохицуулахгүй.
4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт
4.1. Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:
4.1.1.“органик үйлдвэрлэл” гэж үйлдвэрлэл, боловсруулалт, бэлтгэл, хадгалалт, тээвэрлэлт, худалдааны болон энэ хуулийн 4.1.4-д заасан шилжилтийн үеийн бүх үе шатанд энэ хуульд заасан шаардлагад нийцсэн арга, технологийг ашиглахыг; 4.1.2."органик бүтээгдэхүүн" гэж энэ хуулийн 4.1.1-д заасан органик үйлдвэрлэлийн үр дүнг; 4.1.3.“органик үйлдвэрлэл эрхлэгч” гэж энэ хуулийн 4.1.1-т заасан үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүн, хуулийн этгээдийг; 4.1.4."шилжилтийн үе" гэж үйлдвэрлэл эрхлэгч энэ хуулийн 9.1-т заасан баталгаажуулалт хийх эрх бүхий этгээдтэй гэрээ байгуулснаас эхлэн органик үйлдвэрлэлд бүрэн шилжих хүртэл хугацааг; 4.1.5."хувиргасан амьд организм" гэж Хувиргасан амьд организмын тухай хуулийн 3.1.2-т заасныг; 4.1.6.“хамтын баталгаажуулалт” гэж үйлдвэрлэгчийн бүтээгдэхүүнийг органик үйлдвэрлэлийн шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг хэрэглэгчийн идэвхтэй оролцоо, харилцан итгэлцэлд тулгуурлан үйлдвэрлэгч, хэрэглэгч болон бусад сонирхогч тал хамтран баталгаажуулахыг. 4.1.7."органик бүс нутаг" гэж энэ хуульд заасан шаардлагад нийцүүлэн органик мал аж ахуй, тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэхэд зориулж орон нутгаас тусгайлан тогтоосон хөдөө аж ахуйн газрыг.
5 дугаар зүйл. Органик үйлдвэрлэлийн зарчим
5.1. Органик үйлдвэрлэлд доор дурдсан зарчмыг баримтална
5.1.1.хөрс, ус, агаар, ургамал, амьтан, хүн амын оршин тогтнох эрүүл аюулгүй байдлыг хамгаалсан байх; 5.1.2.экосистемд сөрөг нөлөөгүй, байгаль экологийн тогтвортой байдлыг хадгалсан байх; 5.1.3.зах зээлийн шударга өрсөлдөөнд суурилж, үйлдвэрлэлийн бүх үе шатанд шударга, энэрэнгүй ёсыг баримтлах; 5.1.4.хүрээлэн байгаа орчин, одоо болон ирээдүй хойч үеийн эрүүл мэнд, сайн сайхныг хамгаалах, бүтээгдэхүүний органик болон байгалийн шинж байдлыг хадгалахад чиглэсэн хариуцлагатай арга технологиор үйлдвэрлэл эрхлэх.
5.2. Орцын 95 болон түүнээс дээш хувь нь органик найрлагатай бүтээгдэхүүнийг органикт тооцно.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ОРГАНИК ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ, ХОРИГЛОХ ЗҮЙЛС
6 дугаар зүйл. Органик үйлдвэрлэл эрхлэгчийн эрх
6.1. Органик үйлдвэрлэл эрхлэгч дараах эрх эдэлнэ:
6.1.1. органик үйлдвэрлэлийг энэ хуулийн 15.2.6-т заасан эсхүл бусад газарт эрхлэх. 6.1.2.энэ хуулийн 9.1-д заасан эрх бүхий байгууллагаар баталгаажсан, органик бүтээгдэхүүний бүртгэл, мэдээллийн сан (цаашид “мэдээллийн сан” гэх)-д бүртгэлтэй шилжилтийн үеийн болон органик бүтээгдэхүүний шошгод энэ хуулийн 13.2-т заасан шилжилтийн үеийн, эсхүл органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг хэрэглэх; 6.1.3.энэ хуулийн 7.2-т заасан журмын дагуу органик үйлдвэрлэлийг органик бус үйлдвэрлэлтэй хавсран эрхлэх; 6.1.4.нийлүүлэгчээс түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг худалдан авахдаа энэ хуулийн 7.2-т заасан бодис, хувиргасан амьд организм, цацрагийн боловсруулалт, өсөлтийн даавар хэрэглээгүй болон органик болохыг тодорхойлсон баталгаа шаардах.
7 дугаар зүйл. Органик үйлдвэрлэл эрхлэгчийн үүрэг
7.1. Органик үйлдвэрлэл эрхлэгч дараах үүрэг хүлээнэ:
7.1.1.баталгаажуулалтын байгууллагатай байгуулсан энэ хуулийн 11.2.1-т заасан гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллах; 7.1.2.мал, амьтан, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөгүй, түүхий эд, бүтээгдэхүүний байгалийн шинж чанарыг хадгалах үйлдвэрлэлийн арга технологи боловсруулж мөрдөх; 7.1.3.энэ хуулийн 7.2-т заасан жагсаалтаар зөвшөөрөгдсөн бодис хэрэглэх; 7.1.4. аж ахуйн дотоод нөөц бололцоондоо тулгуурлан, хаягдалгүй, эсхүл хаягдал багатай технологи ашиглах, усыг зүй зохистой ашиглах; 7.1.5.органик үйлдвэрлэлийг бүхэлд нь, эсхүл тухайн төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхээ зогсоосон бол ажлын 10 өдөрт багтаан баталгаажуулалтын байгууллагад мэдэгдэх; 7.1.6.энэ хуулийн 11.2-т заасан гэрээний шаардлагад нийцүүлэн баталгаажуулалтад хамрагдах; 7.1.7.энэ хуульд өөрөөр заагаагүй бол баталгаажуулалтын зардлыг хариуцах; 7.1.8.ойн дагалт баялаг болон байгалийн ургамал түүж ашиглахдаа Байгаль хамгаалах тухай, Ойн тухай болон Байгалийн ургамлын тухай хуулийн холбогдох зүйл, заалтыг хэрэгжүүлэх; 7.1.9.байгалийн дагалт баялаг болон байгалийн ургамлыг энэ хуулийн 7.2-т зааснаас бусад бодисыг сүүлийн гурван жилийн туршид хэрэглээгүй тухай сум, дүүргийн байгаль орчин асуудал хариуцсан этгээдийн тодорхойлсон талбайгаас түүх; 7.1.10.энэ хуулийн 6.1.2-т заасны дагуу органик үйлдвэрлэлийг органик бус үйлдвэрлэлтэй хавсран эрхлэхээс өмнө баталгаажуулалтын байгууллагад мэдэгдэх.
7.2. Хөдөө аж ахуйн органик үйлдвэрлэл эрхлэх болон органик бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд баримтлах журам, органик үйлдвэрлэлд хэрэглэх бодист тавих шаардлага, тэдгээрийг үнэлэх аргачлал болон жагсаалтыг хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.
8 дугаар зүйл. Органик үйлдвэрлэлд хориглох зүйл
8.1. Органик үйлдвэрлэлд дараах зүйлийг хориглоно:
8.1.1.энэ хуулийн 7.2-т заасан жагсаалтад орсноос бусад бодис хэрэглэх; 8.1.2.органик бүтээгдэхүүнийг боловсруулах явцдаа цацрагийн боловсруулалт хийх; 8.1.3.айл өрх болон үйлдвэр, аж ахуйн газрын бохир, хот суурины цэвэрлэх байгууламжийн лаг ашиглах; 8.1.4.эсээр үржүүлэх /клонинг/ аргаар гарган авсан мал, амьтан, тэдгээрийн үр төл ашиглах; 8.1.5.хувиргасан амьд организм, түүнээс гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн болон өсөлтийн даавар ашиглах; 8.1.6.хөрсгүй технологи (гидропоник г.м) арга ашиглах; 8.1.7.энэ хуулийн болон Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 7.1-д заасан шаардлага хангаагүй, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлсэн болон үзүүлж болзошгүй, буруу шошголсон, хуурамч түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ОРГАНИК БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БАТАЛГААЖУУЛАЛТ, ШОШГО, БҮРТГЭЛ
9 дүгээр зүйл. Баталгаажуулалтын байгууллага
9.1. Органик бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтыг доор дурдсан эрх бүхий байгууллага (цаашид “баталгаажуулалтын байгууллага” гэх) гүйцэтгэнэ:
9.1.1.Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуульд заасны дагуу итгэмжлэгдсэн, эсхүл бүртгүүлсэн баталгаажуулалтын байгууллага; 9.1.2.хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад энэ хуульд заасны дагуу бүртгүүлсэн хамтын баталгаажуулалтын байгууллага.
9.2. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь хоёр болон олон талт олон улсын гэрээнд органик бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын дүнг харилцан хүлээн зөвшөөрөх асуудлыг тусгана.
9.3. Итгэмжлэлийн байгууллага энэ хуулийн 9.1.1-д заасан баталгаажуулалтын байгууллагын, хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуулийн 9.1.2-т заасан хамтын баталгаажуулалтын байгууллагын мэдээллийг тус тус органик бүтээгдэхүүний мэдээллийн санд оруулна.
9.4. Энэ хуулийн 9.1.2-т заасан хамтын баталгаажуулалтын байгууллагад тавих шаардлага, түүнийг байгуулах, бүртгүүлэх, баталгаажуулалтыг гүйцэтгэх журмыг хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.
10 дугаар зүйл. Баталгаажуулалтын байгууллагын үүрэг
10.1. Баталгаажуулалтын байгууллага дараах үүрэг хүлээнэ:
10.1.1.органик үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй энэ хуулийн 11.2-т заасан гэрээ байгуулж, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах; 10.1.2.энэ хуулийн 9.1.1-д заасан баталгаажуулалтын байгууллага баталгаажуулалтыг олон улсад мөрдөгддөг стандарт баримт бичгийн дагуу гүйцэтгэх; 10.1.3.хамтын баталгаажуулалтын байгууллага энэ хуулийн 9.4-д заасан журмын дагуу баталгаажуулалтыг гүйцэтгэх; 10.1.4.органик үйлдвэрлэл эрхлэгч энэ хуулийн 8.1-т заасныг зөрчиж үйлдвэрлэл явуулсан бол баталгаажуулалтыг хүчингүй болгож, энэ тухай мэдээллийн санд ажлын 10 өдөрт багтаан мэдэгдэх.
10.2. Энэ хуулийн 9.1.1-т заасан баталгаажуулалтын байгууллага шаардлагатай гэж үзвэл үйлдвэр эрхлэгчийг бүлгээр нь баталгаажуулж болно.
10.3. Мэдээллийн санд бүртгэлгүй баталгаажуулалтын байгууллага шилжилтийн үеийн болон органик бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулахыг хориглоно.
11 дүгээр зүйл. Органик бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт
11.1. Үйлдвэрлэл эрхлэгч мэдээллийн санд бүртгэлтэй баталгаажуулалтын байгууллагад органик үйлдвэрлэлд шилжих тухай хүсэлтээ гаргана.
11.2. Баталгаажуулалтын байгууллага дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:
11.2.1.бүтээгдэхүүнийг органик болохыг баталгаажуулах тухай гэрээг үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй байгуулж, баталгаажуулалтыг хийх; 11.2.2.органик үйлдвэрлэлийн байршил, төрөл, ул мөрийг мөрдөн тогтоох, бүртгэл хөтлөлтийн байдал, байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний дүгнэлт болон бусад хүчин зүйлийг харгалзан шаардлагатай тохиолдолд энэ хуулийн 7.2-т заасан журмын дагуу шилжилтийн үеийн хугацааг тогтоох; 11.2.3.баталгаажсан шилжилтийн үеийн болон органик бүтээгдэхүүнд баталгаажуулалтын гэрчилгээг олгож, гэрчилгээг холбогдох баримт бичгийн хамт мэдээллийн санд илгээх;
11.3. Мэдээллийн сангаас шилжилтийн үеийн болон органик бүтээгдэхүүн бүртгэгдсэн тухай мэдэгдэл үйлдвэрлэл эрхлэгчид ирснээр бүтээгдэхүүний шошгод органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг хэрэглэх эрх үүснэ.
11.4. Энэ хуулийн 11.2.3-т заасан баталгаажуулалтын гэрчилгээний загварыг хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.
12 дугаар зүйл. Органик бүтээгдэхүүний бүртгэл, мэдээллийн сан
12.1. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага баталгаажсан шилжилтийн үеийн болон органик бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлтэй холбогдох мэдээллийн цахим санг бүрдүүлж, тухай бүр шинэчлэн, нийтэд нээлттэй байлгана.
12.2. Мэдээллийн сан нь хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэр, худалдаа, гаалийн болон холбогдох бусад төрийн болон засгийн газрын бус байгууллагын мэдээллийн сантай чиг үүргийн хүрээнд холбогдсон байна.
12.3. Гаалийн байгууллага улсын хилээр нэвтрүүлсэн органик бүтээгдэхүүний мэдээллийг БТКУС-ын кодоор мэдээллийн санд оруулах үүрэг хүлээнэ.
12.4. Баталгаажуулалтын байгууллага энэ хуулийн 12.2-т заасан холбогдох мэдээллийн сангаас шаардлагатай мэдээллийг авах эрхтэй.
12.5. Мэдээллийн санг бүрдүүлэх, удирдах, ашиглахтай холбогдсон журмыг хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.
12.6. Мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 19.1-д зааснаар мэдээллийн технологийн чиглэлээр мэргэшсэн, чадамжтай засгийн газрын бус байгууллагад хариуцуулж болно.
13 дугаар зүйл. Органик бүтээгдэхүүний шошго
13.1. Энэ хуульд заасны дагуу баталгаажуулж, бүртгүүлсэн бүтээгдэхүүний шошгод органик болохыг илэрхийлсэн гэрчлэх тэмдэг тавина.
13.2. Органик болохыг илэрхийлсэн гэрчлэх тэмдэг шилжилтийн үед шар, органик үйлдвэрлэлд шилжсэнээс хойш ногоон өнгийн дэвсгэртэй байна.
13.3. Энэ хуулийн 13.7.2-т заасан аргачлалын дагуу бүтээгдэхүүний органик орц, найрлагыг тооцож шошгод тусгана.
13.4. Органик бүтээгдэхүүнийг сав баглаа боодолгүй бөөнөөр нь худалдаалах тохиолдолд баталгаажуулалтын гэрчилгээг нийтэд ил харагдахуйц газар байршуулна.
13.5. Органик болохыг илэрхийлсэн тэмдгийг хэрэглэхэд дараах үйлдлийг хориглоно:
13.5.1.органик бус бүтээгдэхүүнийг органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэгтэйгээр нийтийн хэрэгцээнд нийлүүлэх, зар сурталчилгаанд ашиглах; 13.5.2.шилжилтийн үед үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний шошгод ногоон өнгийн дэвсгэртэй тэмдэг хэрэглэн нийтийн хэрэгцээнд нийлүүлэх, зар сурталчилгаанд ашиглах.
13.6. Монгол болон гадаад хэлээр бичигдсэн "органик", "байгалийн цэвэр", "байгалийн гаралтай цэвэр", “эко”, “ногоон”, “экологийн гаралтай”, “экологийн цэвэр”, “”экологийн” “био”, “биологийн”, “биологийн гаралтай”, “биологийн цэвэр”гэсэн үг болон эдгээртэй агуулгын хувьд дүйцэх үгийг бүтээгдэхүүний шошго, хуулийн этгээдийн нэр, хаяг, зар сурталчилгаанд болон бусад байдлаар хэрэглэх бол энэ хуулийг дагаж мөрдөнө.
13.7. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн дараахь журам, аргачлалыг батална. Үүнд:
13.7.1.органик болохыг илэрхийлсэн тэмдгийн загвар, хэрэглэх журам; 13.7.2.органик бүтээгдэхүүний орц, найрлага тооцох аргачлал.
13.8. Монгол Улсаас экспортлох органик бүтээгдэхүүний шошгод органик болохыг илэрхийлсэн гэрчлэх тэмдгийг байршуулна.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ОРГАНИК БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХУДАЛДАА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧИД ҮЗҮҮЛЭХ ДЭМЖЛЭГ, УРАМШУУЛАЛ
14 дүгээр зүйл. Органик бүтээгдэхүүнийг худалдаалах
14.1. Баталгаажсан, мэдээллийн санд бүртгэлтэй дотоодын болон импортын органик бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсын зах зээлд худалдаална.
14.2. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт худалдаалах импортын органик бүтээгдэхүүн нь холбогдох хуульд зааснаас гадна дараахь шаардлага хангасан байна:
14.2.1.экспортлогч улсын эрх бүхий баталгаажуулалтын байгууллагаас олгосон хүчин төгөлдөр гэрчилгээтэй байх; 14.2.2.импортын органик хүнсийг жижиглэн савласан тохиолдолд шошго нь Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 12.8-д заасан болон холбогдох журам, стандартын шаардлагыг хангасан байх. 14.3.Дараахь этгээд органик бүтээгдэхүүнийг нийтийн хэрэгцээнд нийлүүлэхээс өмнө мэдээллийн санд бүртгүүлнэ: 14.3.1.дотоодод үйлдвэрлэсэн органик бүтээгдэхүүнийг энэ хуулийн 11.2.3-т заасны дагуу баталгаажуулалтын байгууллага; 14.3.2.импортын органик бүтээгдэхүүнийг импортлогч.
14.3. Органик бүтээгдэхүүнийг бүртгүүлэх, нийтийн хэрэгцээнд гаргах журмыг хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.
15 дугаар зүйл. Төрөөс органик үйлдвэрлэл эрхлэгчид үзүүлэх дэмжлэг
15.1. Органик үйлдвэрлэл эрхлэгчийн дараах үйл ажиллагаанд доор дурдсан мөнгөн дэмжлэг үзүүлнэ:
15.1.1.шилжилтийн үеийн баталгаажуулалтын зардал; 15.1.2.баталгаажсан, бүртгэлтэй органик бүтээгдэхүүнийг олон улсын үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулах зардлын 50-иас доошгүй хувийг; 15.1.3.дотоодод үйлдвэрлэсэн органик бордоо ашигласан органик үйлдвэрлэл эрхлэгчийн бордоо худалдан авсан эхний 3 жилийн зардал.
15.2. Органик үйлдвэрлэл эрхлэгчид доор дурдсан мөнгөн бус дэмжлэг үзүүлнэ:
15.2.1.сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургуулийн дэргэд органик туслах аж ахуйг хөгжүүлэх; 15.2.2.органик бүтээгдэхүүнийг экспортолсон тохиолдолд үйлдвэрлэл эрхлэгчийн хөрөнгө оруулалтад зориулан арилжааны банкнаас авсан зээлийн 50-иас доошгүй хувьд хүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, ногоон зээлд хамруулах; 15.2.3.дэвшилтэт арга, технологи, инноваци нэвтрүүлж, нутагшуулан шинэ нэр төрлийн органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, нийтийн хэрэгцээнд нийлүүлсэн тохиолдолд судалгаа, хөгжилд зарцуулсан зардлын 75 хүртэлх хувьтай тэнцэх хэмжээний дэмжлэгийг нэг удаа улсын төсвөөс олгох; 15.2.4.органик үйлдвэрлэл эрхлэгчид татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт үзүүлэх; 15.2.5.органик бүтээгдэхүүнтэй холбогдох мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг улсын төсвөөс санхүүжүүлэх; 15.2.6.сум, дүүргийн нутаг дэвсгэрт энэ хуульд заасан шаардлагад нийцүүлэн органик мал аж ахуй, тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрхлэх бүс нутаг /цаашид “органик бүс нутаг” гэх/-тай байх; 15.2.7.олон улсын болон гадаад орны зээл, тусламжаар органик үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.
15.3. Органик бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих төрийн бодлого, шийдвэрийг үндэсний хэмжээнд хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, орон нутагт тухайн аймаг, нийслэлийн хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага тус тус хэрэгжүүлнэ.
15.4. Энэ хуулийн 15.2.1-д заасан дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хариуцаж хэрэгжүүлнэ.
15.5. Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал энэ хуулийн 15.2.6-д заасан органик бүс нутаг, түүний заагийг тогтоох асуудлыг шийдвэрлэж, мэдээллийн санд бүртгүүлнэ.
15.6. Баталгаажсан, мэдээллийн санд бүртгэлтэй органик бүтээгдэхүүнийг энэ хуулийн 15.2.2.-т заасан ногоон зээлийн шаардлага хангасанд тооцно.
15.7. Органик бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, экспортод төрөөс үзүүлэх дэмжлэг, урамшуулалтай холбогдох журмыг хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ
16 дугаар зүйл. Органик үйлдвэрлэл, органик бүтээгдэхүүнд тавих хяналт
16.1. Органик үйлдвэрлэл эрхлэгч органик бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуй, аюулгүй байдал болон зөрчлөөс үүсэн гарах үр дагаврыг бүрэн хариуцна.
16.2. Баталгаажуулалтын байгууллага органик бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн үйл явцад олон улсын норматив бичиг баримт болон энэ хуулийн 11.2-т заасан гэрээний дагуу хяналт хэрэгжүүлнэ.
16.3. Нийтийн хэрэгцээнд нийлүүлсэн органик бүтээгдэхүүний шошгод тавих төрийн хяналтыг Төрийн хяналт, шалгалтын тухай болон бусад холбогдох хуулиар тус тус зохицуулна.
17 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага
17.1. Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.
17.2. Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.
18 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох
18.1. Энэ хуулийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал
2. Өргөн мэдүүлэх -Танилцуулга
3. Өргөн мэдүүлэх -Бусад

Төслийн хэрэглэгчид

 . зохицуулагч

Ч. УНДРАМ

Initiator of the draft law
 . зохицуулагч

Т. АУБАКИР

Initiator of the draft law
 . зохицуулагч

П. АНУЖИН

Initiator of the draft law
 . зохицуулагч

Т. ЭНХТҮВШИН

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх