Боловсруулж байгаа хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2023 оны 6-р сарын 15 өдөр
Ulaanbaatar city
ҮНДЭСНИЙ ИХ БАЯР НААДМЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ
ҮНДЭСНИЙ ИХ БАЯР НААДМЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 10 ДУГААР ЗҮЙЛД ДООР ДУРДСАН АГУУЛГАТАЙ 10.20 ДАХЬ ХЭСЭГ НЭМСҮГЭЙ:
“10.20. Энэ хуулийн 10.19-д заасан жороо морины уралдаанд морь нь түрүүлсэн, айрагдсан уяачид энэ хуулийн 10.4, 10.5, 10.6-д заасан цол, чимэг олгоно.”

2 ДУГААР ЗҮЙЛ
ҮНДЭСНИЙ ИХ БАЯР НААДМЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 10 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 10.9 ДЭХ ХЭСГИЙН “10.7-Д” ГЭСНИЙГ “10.7, 10.20-Д” ГЭЖ ӨӨРЧИЛСҮГЭЙ.

3 ДУГААР ЗҮЙЛ
ЭНЭ ХУУЛИЙГ БАТАЛСАН ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨНӨ.
ГАРЫН ҮСЭГ

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал
2. Өргөн мэдүүлэх -Танилцуулга
3. Өргөн мэдүүлэх -Өргөн мэдүүлсэн төслийн цахим эх хувь

Төслийн хэрэглэгчид

 . зохицуулагч

Ш. АДЬШАА

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх