Боловсруулж байгаа хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2021 оны 8-р сарын 31 өдөр
"Улаанбаатар хот"зургийг үзэх
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулж 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хууль батлагдан хэрэгжиж эхлэх өдөр хүртэл хугацаанд өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон иргэдийн тэтгэвэрийг шинэчилэн тогтоож зөрүүг буцаан олгоно.
2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2021 оны … дугаар сарын … -ны өдөр баталсан Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Төслийн файлууд

1. Үзэл баримтлал
2. Танилцуулга
3. Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл

Төслийн хэрэглэгчид

Б. ПҮРЭВДОРЖ

Б. ПҮРЭВДОРЖ

Хуулийн төсөл санаачлагч

Санал үлдээх

Та нэвтэрсэнээр санал үлдээх боломжтой. Нэвтрэх