Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2021 оны 8-р сарын 31 өдөр
Ulaanbaatar city
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулж 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хууль батлагдан хэрэгжиж эхлэх өдөр хүртэл хугацаанд өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон иргэдийн тэтгэвэрийг шинэчилэн тогтоож зөрүүг буцаан олгоно.
2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2021 оны … дугаар сарын … -ны өдөр баталсан Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал
2. Өргөн мэдүүлэх -Танилцуулга
3. Өргөн мэдүүлэх -Зардлын тооцооны судалгаа

Төслийн хэрэглэгчид

Б. ПҮРЭВДОРЖ

Б. БЕЙСЕН

Initiator of the draft law
Б. ПҮРЭВДОРЖ

С. ОДОНТУЯА

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх