Боловсруулж байгаа хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2021 оны 9-р сарын 24 өдөр
Улаанбаатар хот
ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулагатай 7.1.6 дахь заалт нэмсүгэй:
“7.1.6.төрийн өмчит усан цахилгаан станцын барилга байгууламж.”
2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Төслийн файлууд

Төсөл боловсруулагчид

Ш. РАДНААСЭД

С. БЯМБАЦОГТ

Хуулийн төсөл санаачлагч
Ш. РАДНААСЭД

Б. ЭНХ-АМГАЛАН

Хуулийн төсөл санаачлагч
Ш. РАДНААСЭД

Ш. АДЬШАА

Хуулийн төсөл санаачлагч

Санал үлдээх

Та нэвтэрсэнээр санал үлдээх боломжтой. Нэвтрэх