Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2021 оны 9-р сарын 24 өдөр
Ulaanbaatar city
ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулагатай 7.1.6 дахь заалт нэмсүгэй:
“7.1.6.төрийн өмчит усан цахилгаан станцын барилга байгууламж.”
2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал
2. Өргөн мэдүүлэх -Танилцуулга

Төслийн хэрэглэгчид

Ш. РАДНААСЭД

С. БЯМБАЦОГТ

Initiator of the draft law
Ш. РАДНААСЭД

Б. ЭНХ-АМГАЛАН

Initiator of the draft law
Ш. РАДНААСЭД

Ш. АДЬШАА

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх