Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2021 оны 10-р сарын 12 өдөр
Ulaanbaatar city
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ
1 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОНТОЙ ХОЛБОГДУУЛЖ 2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 01-НИЙ ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ХУУЛЬ БАТЛАГДАН ХЭРЭГЖИЖ ЭХЛЭХ ӨДӨР ХҮРТЭЛ ХУГАЦААНД ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭР ТОГТООЛГОСОН ИРГЭДИЙН ТЭТГЭВЭРИЙГ ШИНЭЧИЛЭН ТОГТООЖ ЗӨРҮҮГ БУЦААН ОЛГОНО.
2 ДУГААР ЗҮЙЛ. ЭНЭ ХУУЛИЙГ 2021 ОНЫ … ДУГААР САРЫН … -НЫ ӨДӨР БАТАЛСАН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛСОН ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨНӨ
ГАРЫН ҮСЭГ

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төсөл
2. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал
3. Өргөн мэдүүлэх -Танилцуулга
4. Өргөн мэдүүлэх -Хууль тогтоомжийн хэрэгцээ шаардлагын урьдчилан тандан судалгаа

Төслийн хэрэглэгчид

Б. Мажигсүрэн

Б. ПҮРЭВДОРЖ

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх