Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2022 оны 5-р сарын 04 өдөр
Улаанбаатар хот
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 167 дугаар зүйлийн 167.2 дахь хэсгийн “болсон” гэснийг “болж, ялтанд цахим бугуйвч зүүлгэсэн” гэж, 257 дугаар зүйлийн 257.1 дэх хэсгийн “төрийн тусгайлсан чиг үүрэг бүхий” гэснийг “тусгайлсан чиг үүрэг бүхий төрийн цэргийн” гэж, 270 дугаар зүйлийн 270.7 дахь хэсгийн “Цагдан хорих” гэснийг “Баривчлах болон цагдан хорих” гэж тус тус өөрчилсүгэй.
2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2022 оны … дугаар сарын ...-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төсөл
2. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал
3. Өргөн мэдүүлэх -Танилцуулга
4. Өргөн мэдүүлэх -Зардлын тооцооны судалгаа

Төсөл боловсруулагчид

Санал үлдээх

Та нэвтэрсэнээр санал үлдээх боломжтой. Нэвтрэх