Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2024 оны 3-р сарын 20 өдөр
Ulaanbaatar city
ГААЛИЙН ТАРИФ, ГААЛИЙН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ
ГААЛИЙН ТАРИФ, ГААЛИЙН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 38 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 38.1.20 ДАХЬ ЗААЛТЫН "ҮЙЛДВЭРЛЭЛ," ГЭСНИЙ ӨМНӨХ "ЭНЭ ХУУЛИЙН 40.4-Т ЗААСНЫ ДАГУУ ТАТВАР ТӨЛӨХ ХУГАЦААГ СУНГАСАН ХУГАЦААНД" ГЭСНИЙГ ХАССУГАЙ.

2 ДУГААР ЗҮЙЛ
ГААЛИЙН ТАРИФ, ГААЛИЙН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 40 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙН 40.4 ДЭХ ХЭСГИЙН "НЭМЭГДСЭН" ГЭСНИЙ ӨМНӨХ "ГААЛИЙН БОЛОН" ГЭСНИЙГ ХАССУГАЙ.

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Төслийн документ файл /DOC, DOCX/
2. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал
3. Өргөн мэдүүлэх -Танилцуулга
4. Өргөн мэдүүлэх -Хууль тогтоомжийн хэрэгцээ шаардлагын урьдчилан тандан судалгаа
5. Өргөн мэдүүлэх -Тухайн харилцааг зохицуулж байгаа хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ
6. Өргөн мэдүүлэх -Өргөн мэдүүлсэн төслийн цахим эх хувь

Төслийн хэрэглэгчид

Г. Нарантуяа

Т. ЭНХТҮВШИН

Initiator of the draft law
Г. Нарантуяа

С. БЯМБАЦОГТ

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх