Бусад төслүүд more_horiz

Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2023 оны 10-р сарын 16 өдөр
Ulaanbaatar city
МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 5 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 5.1 ДЭХ ХЭСЭГ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 4 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙН 4.1.1 ДЭХ ЗААЛТЫГ ҮНДЭСЛЭН МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:
1.“МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО”-ЫГ 1 ДҮГЭЭР ХАВСРАЛТААР, “МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН”-Г 2 ДУГААР ХАВСРАЛТААР ТУС ТУС БАТАЛСУГАЙ.
2.МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ШААРДАГДАХ САНХҮҮЖИЛТИЙГ ЖИЛ БҮРИЙН УЛСЫН ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ТУСГАЖ БАЙХЫГ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР /Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ/-Т ДААЛГАСУГАЙ.
3.МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, ЯВЦЫН ТАЙЛАНГ ТАВАН ЖИЛ ТУТАМ МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРАЛД ТАНИЛЦУУЛАХЫГ ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ /Р.ОНОНЧИМЭГ/-Д ДААЛГАСУГАЙ.
4.ЭНЭ ТОГТООЛЫН БИЕЛЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ, ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЖ АЖИЛЛАХЫГ МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН БАЙНГЫН ХОРОО /....................../-НД ДААЛГАСУГАЙ.

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төсөл
3. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал
4. Өргөн мэдүүлэх -Танилцуулга
5. Өргөн мэдүүлэх -Хууль тогтоомжийн хэрэгцээ шаардлагын урьдчилан тандан судалгаа
6. Өргөн мэдүүлэх -Тухайн харилцааг зохицуулж байгаа хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ
7. Өргөн мэдүүлэх -Зардлын тооцооны судалгаа
8. Өргөн мэдүүлэх -Бусад

Төслийн хэрэглэгчид

 . Шүүхийн ерөнхий зөвлөл

. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх